bilgi@hemenavrupa.com

ürün detay
Yönetmelik
Buradasınız: Anasayfa / Yönetmelik

"HİZMET SAĞLANMASINA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR”
Hemen Avrupa

10.02.2020 tarihinden itibaren geçerlidir.

§ 1 GİRİŞ HÜKÜMLERİ

1. İşbu yönetmelik; yabancılar tarafından gayrimenkul satın alımına ilişkin yasanın (Resmi Gazete 1920 yılı sayı 31, sıra 178 ve resmi gazete 2017 yılı sıra 2278) 1.maddesi 2.fıkrası bağlamında yabancılardan oluşan Hemen Avrupa ile işbirliği yapacak taraflar için Hemen Avrupa Jakub Yavuz’a (bundan sonra „Hemen Avrupa” olarak adlandırılacaktır) verilecek siparişler ile taraflar arasında sözleşmeler imzalanması ve de hizmet sağlanması hakkındaki kaidelerin belirtildiği yasal dayanağı teşkil eder. Bir önceki cümlede atıfta bulunulan yasa kapsamında yabancı statüsünde bulunmayan işletmeler olması durumunda, Yönetmelik sözleşme imzalanması aşamasında ilgili işletmenin bilgisine sunulduğu takdirde, o işletmeleri de bağlayıcı hale gelir.
2. Hemen Avrupa sadece profesyonel teşebbüslerin adına siparişleri kabul eder ve hizmet sağlar. Hemen Avrupa ile teşebbüslerin sözleşme imzalaması, aynı zamanda sipariş veren tarafın ticari faaliyet çerçevesinde bu siparişi verdiğinin beyanı anlamına gelir.
3. İşbu yönetmelik sözleşme içeriğinde düzenlenmeyen hususlar, Hemen Avrupa ile ilgili taraf arasında imzalanan sözleşmenin diğer kısmını oluşturmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir sipariş verilmesi veya sözleşme imzalanması, bu sipariş veya sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda, yine bu sipariş veya sözleşme hükümleriyle aynı eşitlikte yönetmelik hükümlerinin uygulanması sonucunu doğuracaktır.
4. İşbu yönetmelik; yukarıdaki 1. maddenin 2. fıkrası saklı kalmak kaydıyla, yönetmelik hakkında bilgisi olan veya kolaylıkla bu yönetmeliğin içeriğini öğrenebilecek her teşebbüs için bağlayıcıdır. İşbu yönetmeliğin bağlayıcı olma durumu, ek başka bir kabulü gerektirmez.
5. Sözleşmedeki karşı taraf için geçerli olacak yönetmelik veya genel şartlar, işbu yönetmeliğe uygun olarak aynı kapsamda Hemen Avrupa’yı da bağlayıcıdır. İşbu yönetmeliğin hükümleri ile sözleşmenin karşı tarafında geçerli olan şartlar arasında çelişki veya uyuşmazlıklar olması durumunda, bu yönetmeliğin hükümleri uygulanır.
6. İşbu yönetmelikte değişiklikler yapılması durumunda, sözleşmenin karşı tarafınca siparişin verildiği günkü güncel yönetmelik içeriği geçerliliğini korur.
7. Yönetmelik www.hemenavrupa.com web adresinde yayınlanmaktadır.
8. Sözleşmenin karşı tarafının kontrolünde bulunan şirket söz konusu ise; işbu yönetmelik temelinde Sözleşmenin karşı tarafı olan şirket olarak aşağıdaki durumlarda kabul edilir:
8.1. Hemen Avrupa’ya ticari şirket kurulumuyla ilgili işbu yönetmelikte tarif edilen hizmetlerin sağlanmasını sipariş etmesi veya,
8.2. Ortaklar kurulunda yada genel kurulda ve ayrıca kullanıcı, mürtehin olarak ve de yönetimde bulunarak veya diğer kişilerle mutabakat temelinde, doğrudan veya dolaylı olarak oyların çoğunluğuna sahip olması veya,
8.3. Diğer sermaye şirketi (bağlı şirket) veya kooperatif (bağlı kooperatif) yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun göreve atanması veya azledilmesine yetkili veya,
8.4. Denetleme kurulu üyelerinin çoğunluğunun göreve atanması veya azledilmesine yetkili ve de diğer kişilerle mutabakat temelinde veya,
8.5. Yönetim kurulu üyelerinin mevcut yönetim kurulu üyelerinin yarısından fazlasını veya,
8.6. Kooperatifin genel kurulunda veya şahıs şirketinde doğrudan veya dolaylı oyların çoğunluğuna sahip olması ve de diğer kişilerle mutabakat temelinde veya,
8.7. Kar dağıtımı veya bağlı şirket yönetimi hakkındaki sözleşme temelinde, bağlı sermaye şirketi faaliyetine karar verici olarak etkisinin olması;

§ 2 HİZMETLERİN KONUSU

1. Hemen Avrupa yürütmüş olduğu ticari faaliyet çerçevesinde, uluslararası ticaret aracılığı kapsamında hizmet vermektedir.
2. Hemen Avrupa tarafından verilen hizmetlerin genel çerçevesi, yabancılar tarafından gayrimenkul satın alınması hakkındaki yasanın (Resmi gazete 1920 yılı sayı 31, sıra 178 ve resmi gazete 2017 yılı sıra 2278) 1.maddesi 2. fıkrası anlamında, yabancı statüsündeki Sözleşmenin karşı tarafına Polonya Cumhuriyeti sınırları içerisinde hizmet verilmesi veya mal satışını teklif etmektir.
3. Hemen Avrupa’nın faaliyet amacı, ayrıntılı olarak Sözleşmenin karşı tarafının sunmuş olduğu ticari teklifleri Polonya pazarına ulaştırmakta kolaylık sağlamaktır. Bu kapsamda Hemen Avrupa Taraflarca belirlenecek hususlara dair, Polonya Cumhuriyeti sınırları içerisinde hizmet temini veya mal satışı şartları hakkında Sözleşmenin karşı tarafının bilgilendirilmesi, belgelerin tercüme edilmesi veya tercümanın hazır bulunmasının sağlanması, Sözleşmenin karşı tarafı veya temsilcilerinin konaklamasıyla ilgilenilmesi, seçilecek ve kurulacak ticari şirketler hakkında yasal destek ve yardım sağlanması, hizmet veya mal sağlayıcı aracılar tarafından yapılacak çalışmaların ve Sözleşmenin karşı tarafının isteği doğrultusunda işe alım prosedürlerinin yürütülmesi, ihtiyaç halinde depo, ofis yerleri ve sanal ofis bulunması gibi hizmetleri sağlayacaktır.
4. Hemen Avrupa tarafından verilecek hizmetlerin kapsamı Sözleşmenin karşı tarafına sunulacak tekliflere bağlıdır. Hemen Avrupa tarafından verilen hizmetlerin ayrıntılı olarak verilmesi, aynı zamanda işbu yönetmelikte bahsedilen her hizmetin Sözleşmenin karşı tarafına verileceği anlamını taşımaz. İlgili hizmet hakkındaki yönetmelik hükümleri, hizmetin teklif edilmesi durumunda Hemen Avrupa ve Sözleşmenin karşı tarafı arasındaki ilişkilerde uygulanacaktır. Hizmet verilmesine başlanması, Hemen Avrupa’nın açık bir şekilde bu hizmetlere başlayacağına dair beyanını gerektirir. Bu beyanın verilmesi, Sözleşmenin karşı tarafına verilecek hizmete başlanması anlamına gelir.

5. Hemen Avrupa tarafından verilecek hizmetlerin konusu aşağıdaki maddelerden biri olabilir:
5.1. Pazar analizi danışmanlık hizmeti.
5.1.1. Hizmet konusu, Polonya Cumhuriyeti sınırları olarak belirlenen pazarda hizmet verilmesi veya mal satışına dair şartlara ilişkin danışmanlıktır. Danışmanlık kapsamına alınacak Pazar bölgesinin alanı; pazarın büyüklüğü, Hemen Avrupa tarafından katılımcıların sayısı veya uygunluk kriterlerine göre, sektörün şartları ve diğer gerekçeli nedenlerden dolayı daraltılabilir;
5.1.2. Danışmanlık, satış konusunu oluşturan Sözleşmenin karşı tarafınca teklif edilen hizmet veya mallara ilişkin olacaktır. Tarafların mutabık kalması veya tekliften kaynaklanacak başka hususlarda bu durum değişebilir. Danışmanlık hizmetinin birden fazla hizmet veya malı kapsaması halinde, her hizmet veya mala ilişkin verilecek danışmanlık, ayrı ayrı siparişler olarak kabul edilecektir.
5.1.3. Danışmanlık hizmetinin kapsamı, Sözleşmenin karşı tarafınca verilen hizmet veya satılan mallara yakın olan veya yukarıdaki 5.1.1. fıkrasında belirtilen pazarda bulunan 10 ticari kuruluşun perakende ve toptan fiyatlarının araştırılıp karşılaştırılması çalışmasıdır. Pazarda 10 adet ticari kuruluşun bulunmaması halinde, bir önceki cümlede bahsi geçen araştırma, Hemen Avrupa tarafından tespit edilecek o pazardaki ilgili kuruluşlarla sınırlı kalacaktır.
5.1.4. Danışmanlık kapsamında, bir önceki maddede öngörülen araştırmaya bağlı olmaksızın, araştırmaya tabii olacak kuruluşlar arasından seçilecek bir kuruluşun hizmet veya mal teklif biçimini doğrulatmakta bulunabilir. Bu doğrulatma eylemi, hizmet ve mal teklif şartları ve de biçimine ilişkin Sözleşmenin karşı tarafına sunum yapmak amacıyla, Hemen Avrupa temsilcisinin ilgili ticari kuruluşu ziyareti şeklinde olabilir.
5.1.5. Danışmanlık hizmeti kapsamı; Taraflar arasında belirlenecek hususlara uygun olarak genişletilebilir.
5.1.6. Taraflarca başka türlü kararlaştırılmadığı takdirde, Sözleşmenin karşı tarafı bir önceki maddede belirtilen ziyaret çerçevesinde seyahat masraflarını, yani danışmanlık hizmetinin doğru şekilde verilebilmesi için gerekli bütün masrafları karşılar.
5.1.7. Taraflarca başka türlü kararlaştırılmadığı takdirde, işbu fıkrada belirtilen tek bir sipariş için danışmanlık hizmetinin kabul edilmesi durumunda, Sözleşmenin karşı tarafı Hemen Avrupa’ya götürü ücret olarak 129 Euro ödeyecektir.
5.1.8. Yukarıdaki ücret Hemen Avrupa’nın banka hesabına peşinen önden ödenecektir.
5.1.9. Ücretin ödenmemesi halinde, Hemen Avrupa’nın hizmet vermeme hakkı bulunmaktadır.
5.1.10. Burada belirtilen danışmanlık hizmeti sağlanması hususu, bir sonuç değil özenle işini yapma özelliğini taşır. Aynı şekilde Hemen Avrupa verilen bilgiler kapsamı, doğruluğu ve değişkenliği (örn. perakende veya toptan satış fiyatlarına ilişkin) veya bunların elde edilmesi hakkında sorumlu değildir. Verilen hizmetin özelliği; belirtilen bilgileri elde etme imkanı olmaması, kapsamı, gerçekliği veya etki eden değişkenlikler, Hemen Avrupa’nın ücretini alma hakkı ve de siparişin yerine getirilmesinin değerlendirilmesine bir etkisi olmaz.

5.2. Tercüme veya tercüman hizmeti sağlanması.
5.2.1. Sözleşmenin karşı tarafının vereceği işler siparişinde, Polonya sınırları içerisinde Hemen Avrupa, Sözleşmenin karşı tarafı veya temsilcisinin katılımının olacağı görüşmelerde tercümanın hazır bulunmasını sağlar.
5.2.2. Sözleşmenin karşı tarafının vereceği işler siparişinde, Hemen Avrupa kendisi tarafından belirlenecek amaçlara uygun olarak Sözleşmenin karşı tarafınca gönderilen belgelerin tercümesini sağlar.
5.2.3. Hemen Avrupa, yeminli tercüman veya o dile hakim kişiler tarafından tercüme hizmetinin verilmesi veya tercümanın katılımını sağlar.
5.2.4. Taraflarca başka türlü kararlaştırılmadığı takdirde, Sözleşmenin karşı tarafı veya temsilcisinin Polonya sınırları içerisinde katılacağı görüşmelerde tercüman katılımının sağlanması için tercümana verilecek saat ücreti 20 Euro’dur. Tercümanın katılımı ve yapacağı tercüme işi için harcanacak zamandan anlaşılması gereken, görüşmelerdeki tercüme süresi dışında ayrıca yapılacak işler siparişinin yerine getirilmesi için gerekli tercüme hizmetine hazırlanma ve de görüşme yerine ulaşım için harcanacak zamandır.
5.2.5. Taraflarca başka türlü kararlaştırılmadığı takdirde, Sözleşmenin karşı tarafının siparişi için belgelerin tercüme edilmesi masrafı olarak, her tercüme sayfası başına ödenecek ücret 39,99 Euro’dur (bir tercüme sayfasından anlaşılan boşluklu 1200 karakterdir).
5.2.6. Tercüme veya tercümanın katılımı masrafı, Sözleşmenin karşı tarafının işiyle ilgili öngörülen harcanacak zaman veya tercüme edilecek belge sayısına göre Hemen Avrupa banka hesabına peşinen önden ödenecektir. Tercüme edilecek belge sayısı veya tercümanın harcayacağı zamanla ilgili öngörülenden daha fazla veya daha az bir masraf söz konusu olduğu takdirde, tercüme işlerinin sona ermesinin ardından vakit geçirmeksizin en geç 3 gün içinde karşılıklı hesaplaşma yapılacaktır. Öngörülen iş zamanı veya tercüme kapsamına ilişkin ödeme yapılmaması halinde, Hemen Avrupa Sözleşmenin karşı tarafınca tercüme veya tercüman katılımı bedelinin ödeneceği zamana kadar bu hizmet alımını durdurma hakkına sahiptir.
5.2.7. Hemen Avrupa belgelerin tercümesi profesyonel tercüme hizmeti veren ve bu alanda faaliyet gösteren kişilerce yerine getirilir. Aynı şekilde Hemen Avrupa tercümelerin kalitesi ve güvenilirliğinden sorumlu değildir. Tercümelerde zarara neden olabilecek hatalar olması durumunda Sözleşmenin karşı tarafı bununla ilgili hak taleplerini doğrudan hizmet veren tercümana yöneltme hakkına sahiptir. Bir önceki cümlede tarif edilen koşullar, Hemen Avrupa’nın hak ettiği alacakları veya sözleşmeden çekilmeye temel teşkil etmez.

5.3. Sözleşmenin karşı tarafı veya kendisi tarafından gösterilecek kişilerle, Polonya’daki yasal düzene göre ticari şirket kurulumuna destek.
5.3.1. Sözleşmenin karşı tarafının siparişi ile Hemen Avrupa, Polonya Cumhuriyeti sınırları içerisinde yasal izin verilen ticari faaliyet biçimleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verecektir. Bu amaçla Hemen Avrupa, Sözleşmenin karşı tarafı veya kendisi tarafından gösterilecek kişilerin katılımıyla Polonya sınırları içerisinde yasal düzene uygun olarak seçilecek ticari şirket kurulumu için gerekli belgelerin hazırlanması, temel ticari yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirme ve Ticari teşebbüslerin kayıt altına alındığı Adli Müteşebbisler Sicil listesine kaydedilmesi hizmetlerini yerine getirir
5.3.2. Şirket kurulumu için hazırlanması gereken belgeler:
5.3.2.1. Şirket sözleşmesi;
5.3.2.2. Adli Müteşebbisler Sicil listesine kaydedilmesi hakkındaki başvuru dilekçesi;
5.3.2.3. Özsermayenin karşılandığına ilişkin beyan (beyan edilmesi şart olan ticari şirketlerde);
5.3.2.4. Yönetim kurulu atanmasında yetkili ortaklar listesi (beyan edilmesi şart olan ticari şirketlerde);
5.3.2.5. Adresleriyle birlikte şirketi temsil etmeye yetkili kişiler veya yönetim kurulu üyeleri listesi;
5.3.2.6. Hisse defteri (beyan edilmesi şart olan ticari şirketlerde);
5.3.2.7. Şirketi temsil eden kişi tarafından, görevini yerine getirmesi amacıyla göreve atanmasına rıza beyanı;
5.3.2.8. Yabancının statüsü hakkında beyan;
5.3.2.9. Şirketi temsilen vekil atanması hakkında yönetim kurulu kararı;
5.3.2.10. Özsermayenin ödendiğine dair ödeme onayı;
5.3.3. Hemen Avrupa sipariş üzerine, Sözleşmenin karşı tarafı adına kurulacak şirketin ticari teşebbüslerin kayıt altına alındığı Adli Müteşebbisler Sicil listesine kaydedilmesi hizmetlerini verecektir. Bir önceki cümlede bahsedilen işler çerçevesinde, Hemen Avrupa şirket kurulumu için elzem olan belgelerin Sözleşmenin karşı tarafı veya kendisi tarafından gösterilecek kişilerce imzalanması amacıyla noterden randevu alır.
5.3.4. Sipariş üzerine Hemen Avrupa Sözleşmenin karşı tarafına yukarıdaki 5.3.3. fıkrası içeriğine uygun olarak, vergi danışmanlığı veya muhasebe hizmetleri kapsamında bilgi ve yetkiye sahip kişilerce verilecek hizmetlere ilişkin muhasebe hizmetleri teklifini hazırlar.
5.3.5. Sözleşmenin karşı tarafının siparişi üzerine Hemen Avrupa ücreti mukabilinde, Polonya Cumhuriyeti sınırları içerisinde şirketi temsil etmek amacıyla, yukarıdaki hükümler anlamında adli sicile kaydedilecek şirketi, her iki tarafça kabul edilecek bir kişiyi vekaleten temsil etmek üzere görevlendirebilir.
5.3.6. Sözleşmenin karşı tarafı; Polonya yasaları hükümlerinde öngörülen vergi, harç, noter harcı, şirketin ilana çıkması ücreti, mahkeme masrafları gibi gerekli bütün masrafları karşılar. Bir önceki cümlede belirtilen masrafların karşılanması yükümlülüğü, önceden Hemen Avrupa tarafından Sözleşmenin karşı tarafına verilen bilgilerin kapsamından bağımsızdır.
5.3.7. Taraflar arasında başka türlü kararlaştırılmadığı takdirde, 5.3.1-5.3.3. maddelerinde tarif edilen işlerin ücreti aşağıda belirtilmiştir::
5.3.7.1. 1499 € komandit şirket kurulumu sırasında destek ve danışmanlık verilmesi.
5.3.7.2. 1499 € limited şirket kurulumu sırasında destek ve danışmanlık verilmesi.
5.3.7.3. 1899 EUR anonim şirketi kurulumu sırasında destek ve danışmanlık verilmesi.
5.3.8. Yukarıdaki 5.3.4. maddesinde bahsi geçen şirkette vekil görevi üstlenecek kişiye verilecek maaş miktarı:
5.3.8.1. Şirkette vekil görevini yürütecek kişiye verilecek götürü aylık maaş miktarı – 450€ dir.
5.3.8.2. Vekil görevi ile ilgili işler için ayrılacak zamana bağlı olarak değişmek üzere (örn. Sözleşmenin karşı tarafı adına sözleşme imzalanması sırasında hazır bulunması, sözleşmenin karşı tarafının resmi daireler önünde temsil edilmesi), yukarıda belirtilen tercümanın çalışma zamanına benzer kaidelerde (yapılacak işler için öngörülen zaman için önden peşin ödeme yapılma şartıyla), her çalışma saati başlangıcından itibaren saat ücreti - 70€
5.3.9. Ücretler Hemen Avrupa banka hesabına peşinen önden ödenecektir. Ödeme yapılmaması halinde, Hemen Avrupa Sözleşmenin karşı tarafınca ücretin banka hesabına ödeneceği zamana kadar bu hizmet alımını durdurma hakkına sahiptir.
5.3.10. Vekil görevini yerine getirmek üzere görevlendirilen kişi, şirket adına giriştiği faaliyetleri ancak şirketin net ve açık talimatı ile yapabilir. Vekil görevini yerine getiren kişi, şirketin talimatı sınırları içerisinde yerine getirilecek işlerden dolayı şirketin zarar görmesi halinde sorumlu olmayacaktır.
5.3.11. Yukarıda tarif edilen 5.3.1.-5.3.5. hükümlere göre, şirketin kurulması sonrası 3 ay süresince Sözleşmenin karşı tarafı, Hemen Avrupa’nın ufak çaplı işlerde danışmanlık hizmetlerinden uzaktan faydalanma hakkına sahiptir - bu işlerden kasıt ticari faaliyet hakkındaki resmi dairelerdeki yasal işler, Polonya Cumhuriyeti sınırları içerisinde günlük yaşama dair hususlar hakkında (Hamilik hizmeti) karşılığı 699€ ücret ödeyecektir. Bu ek hizmet özelliği taşıyan danışmanlık hizmeti, sadece Hemen Avrupa’nın ticari şirket kurulumuna ilişkin danışmanlık hizmeti verdiği Sözleşmenin karşı tarafını temsil eden firmalara yönelik olacaktır.
5.3.12. Yukarıdaki hükümlerde net ve kesin şekilde belirtilmeyen ticari faaliyete ilişkin yasal kuruluşlara verilecek hizmet ve danışmanlık kapsamında ek talimatlar, Sözleşmenin karşı tarafı adına veya Sözleşmenin karşı tarafınca gösterilecek bir kişi adına yada Sözleşmenin karşı tarafınca yönetilen şirket adına verilecek olup bu işler için ayrılacak zamana göre hesaplanacak bir ücret karşılığında yani 1 saat için 69,99 € üzerinden hesaplanacaktır (yapılacak işler hakkındaki öngörülen çalışma zamanına göre ücret peşin ödenecektir).

5.4. Sözleşmenin karşı tarafıyla veya göstereceği kişilerle yada kontrolünde olan şirketle işbirliği yapacak ve de çalışacak adayların aranmasında sağlanacak destek.
5.4.1. Sözleşmenin karşı tarafının siparişiyle Hemen Avrupa; Sözleşmenin karşı tarafıyla veya göstereceği kişilerle yada kontrolünde olan şirketle işbirliği yapacak adayların aranması ve bulunması ile ilgili ücretli hizmet verecektir. Sözleşmenin karşı tarafıyla veya göstereceği kişilerle yada kontrolünde olan şirketle işbirliği yapılmasından anlaşılacak olan; Polonya sınırları içerisinde Sözleşmenin karşı tarafıyla veya kontrolünde olan şirketin ticari faaliyetine yardımcı olacak şekilde ihtiyacı olan adayların bulunması, iş sözleşmesi, götürü iş sözleşmesi ve diğer tür iş sözleşmelerinin imzalanması hizmetidir.
5.4.2. Sözleşmenin karşı tarafınca istenilmesi ve sipariş verilmesi durumunda Hemen Avrupa gerekli özen ve itinayı göstererek istenilen kriterlerde adayların aranmasına başlayacağını taahhüt eder. Bu amaçla Hemen Avrupa, genel web portalları/genel ağ sayfalarına ilan verebilir, iş bulma kuruluşlarından faydalanabilir vede uygun sektör portalları aracılığıyla adayların bulunmasını sağlayabilir (örn. LinkedIn, GoldenLine). Hemen Avrupa adayların göndereceği mesleki tecrübe ve yeterlilikleri hakkındaki bilgilere dayanarak, adayların ön seçimini yerine getirir.
5.4.3. Hemen Avrupa ön seçimin ardından, Sözleşmenin karşı tarafıyla veya göstereceği kişilerle yada kontrolünde olan şirketle işbirliği yapma arzusunu gösterecek ve o ay içinde Sözleşmenin karşı tarafınca verilecek kriterlere uyacak en az 3 kişinin özgeçmişini Sözleşmenin karşı tarafına sunmakla yükümlüdür.
5.4.4. Hemen Avrupa Sözleşmenin karşı tarafının isteği doğrultusunda, adayların mesleki tecrübelerini ve yeterliliklerini doğrulatmak hem de genel meritorik nede kişisel değerlendirmelerini yerine getirmek amacıyla, adaylarla iş görüşmeleri yapabilir.
5.4.5. Taraflarca başka türlü kararlaştırılmadığı takdirde, Sözleşmenin karşı tarafı ile çalışacak adayların aranması ve bulunmasına ilişkin hizmet ücreti, Sözleşmenin karşı tarafınca tarif edilen kriterlere göre hangi pozisyonda çalışacak olmasına göre değişir:
5.4.5.1. Sekreter, araç sürücüsü veya fiziksel güce dayalı işçi gibi adayların aranması halinde her ay için ödenecek ücret 49,99 €.
5.4.5.2. Kalifiye montaj elemanı, bilişim uzmanı, satış temsilcisi gibi özel pozisyonlar için aday aranması halinde her ay için ödenecek ücret 79,99 €.
5.4.5.3. Yönetim kurulu üyesi, müdür, üretim müdürü gibi yönetici kadrosu için aday aranması halinde her ay için ödenecek ücret 99,99 EUR.’dur.
5.4.6. Ücretler Hemen Avrupa banka hesabına peşinen önden ödenecektir. Ödeme yapılmaması halinde, Hemen Avrupa Sözleşmenin karşı tarafınca ücretin banka hesabına ödeneceği zamana kadar bu hizmet alımını durdurma hakkına sahiptir.
5.4.7. Adayların aranması siparişi Hemen Avrupa tarafından işin kabul edildiği günden itibaren 1 aylık sürenin dolması ile sona erer. Sözleşmenin karşı tarafınca verilen kriterlere göre, adayların bulunması ve sunulmasının bir ay içinde mümkün olmadığı takdirde, Taraflardan her biri iki aylık süreyi geçmemek üzere, belirli süre içerisinde adayların aranması ve sunulması süresini tek taraflı yazılı beyan ile uzatabilir.
5.4.8. Bir ay içerisinde Hemen Avrupa tarafından yukarıdaki 5.4.3. maddesine uygun olarak en az 3 adayın sunulmaması ve de bir önceki maddede ifade edilen sürenin uzatımı ile ilgili Taraflardan herhangi birinin beyanda bulunmaması halinde, Hemen Avrupa’nın yapılan işle ilgili ücret talebinde bulunması söz konusu değildir(alınan ücret Sözleşmenin karşı tarafına iade edilir).

5.5. Ofis veya depo yerleri aranması
5.5.1. Sözleşmenin karşı tarafının talebi ile Hemen Avrupa; Sözleşmenin karşı tarafınca veya göstereceği kişiler yada kontrolünde olan şirket tarafından sunulacak kriterlere uygun olarak ofis, depo ve diğer alanları için verilen kira tekliflerinin Sözleşmenin karşı tarafı adına aranması ve bulunması ile ilgili ücretli hizmet vermeyi taahhüt etmektedir.
5.5.2. Aracılık hizmeti kapsamı: taşınmaz mala ilişkin bilgi verilmesi, Sözleşmenin karşı tarafı ile Kiraya verenin iletişiminin sağlanması, adresinin verilmesi, sözleşme konusu verileri ve de Hemen Avrupa temsilcisi tarafından gayrimenkulün yerinde görülmesi gibi işlemleri kapsayacaktır.
5.5.3. Hemen Avrupa Sözleşmenin karşı tarafınca talep edilmesinin ardından 10 gün içinde Sözleşmenin karşı tarafına aranan özellikteki taşınmaz mallara ait kira teklifi veya tekliflerini sunacaktır. Sözleşmenin karşı tarafınca belirtilen kriterlere uygun tekliflerin verilen süre içerisinde bulunamaması halinde, Hemen Avrupa bu konuya ilişkin bilgi vermek amacıyla Sözleşmenin karşı tarafına uygun beyanda bulunacaktır.
5.5.4. Sözleşmenin karşı tarafının Hemen Avrupa tarafından sunulacak kira tekliflerini reddetme hakkı bulunmaktadır. Tekliflerin Sözleşmenin karşı tarafınca reddedilmesi halinde, Hemen Avrupa yeni teklif sunmakla yükümlüdür. Sözleşmenin karşı tarafı ancak 3 adet teklife kadar reddetme hakkından faydalanabilir. Verilen teklifin reddedildiği hakkındaki bilgi Sözleşmenin karşı tarafınca teklifin sunulmasının ardından 3 gün içinde iletilmediği takdirde geçersiz sayılır.
5.5.5. Sözleşmenin karşı tarafınca verilen kriterlerin eksik olması veya teklif aranmasını imkansız kılacak şekilde ayrıntılı verilmemiş olması halinde, Hemen Avrupa teklif bulunmasının önünde engel teşkil edecek eksiklikleri tamamlamaya yetkilidir.
5.5.6. Hemen Avrupa tarafından Sözleşmenin karşı tarafına verilen kriterlerde veya 5.5.3. maddesinde bahsedilen beyanın sunulması halinde bu talebe ilişkin sipariş yerine getirilmiş sayılır. Kriterleri karşılamayan kira tekliflerinin bulunamaması durumundan dolayı Hemen Avrupa sorumlu değildir.
5.5.7. Taraflarca başka türlü kararlaştırılmadığı takdirde, Sözleşmenin karşı tarafı adına depo, ofis veya diğer yerlerin kiralanmasına yönelik tekliflerin aranması hizmeti karşılığı ücret 89,99 EUR.’dur.
5.5.8. Ücretler Hemen Avrupa banka hesabına peşinen önden ödenecektir.
5.5.9. Ödeme yapılmaması halinde, Hemen Avrupa Sözleşmenin karşı tarafınca ücretin banka hesabına ödeneceği zamana kadar bu hizmet alımını durdurma hakkına sahiptir.

5.6. Mal gönderimi ve teslim alınması
5.6.1. Sözleşmenin karşı tarafı talebiyle Hemen Avrupa Polonya sınırları içerisinde ve gösterilen adrese nakliyesi olmak üzere Sözleşmenin karşı tarafınca gönderilen malların teslim alınması ile ilgili ücretli hizmet vermeyi taahhüt etmektedir.
5.6.2. Sözleşmenin karşı tarafı Hemen Avrupa’ya kendisinin ve alıcının adresini, malın teslim edileceği adresi, mal çeşidi, miktarı ve nasıl paketlendiği vede gönderilen malların değerini vermekle sorumludur.
5.6.3. Sözleşmenin karşı tarafı bir önceki maddede bahsedilen bilgilerin yer aldığı irsaliyeyi düzenlemek ve ayrıca taşınan malla ilgili önemli bütün bilgileri vermekle yükümlüdür. Sözleşmenin karşı tarafı bu anlamda bulunacağı yanlış veya eksik beyandan sorumlu olacaktır.
5.6.4. Gönderilen malın uygun şekilde paketlenmemesi durumunda Hemen Avrupa Sözleşmenin karşı tarafının mal gönderimi hakkında beyanda bulunmasını talep edebilir, önemli eksiklikler olması halinde malın taşınmasını reddedebilir.
5.6.5. Sözleşmenin karşı tarafı gümrük, vergi ve idari hükümler için gerekli olan bütün belgeleri Hemen Avrupa’ya vermekle yükümlüdür.
5.6.6. Sözleşmenin karşı tarafına ait malların taşınması veya teslim edilmesinin mümkün olmadığı şartlar oluşması durumunda, Hemen Avrupa vakit geçirmeksizin Sözleşmenin karşı tarafını haberdar eder. Sözleşmenin karşı tarafı bu durumda vakit geçirmeksizin (24 saat içerisinde) malın taşınmasını mümkün kılacak açıklama ve yönlendirmeleri sunmakla sorumludur. Bir önceki cümlede belirtildiği gibi Sözleşmenin karşı tarafınca malın taşınmasını mümkün kılacak açıklama ve yönlendirmelerin sunulmaması halinde, Hemen Avrupa masrafları Sözleşmenin karşı tarafınca karşılanmak üzere, nakliye konusu olacak eşya ve malların emniyet altına alınarak depolanmasını sağlayabilir. Gönderilen malın bozulma tehlikesi olması durumunda veya depoda tutulmasının karşılığı olmayan bir masrafa tekabül etmesi halinde, nakliye şirketi malları satabilir ve malların saklanması masrafı yani nakliye siparişi ile ilgili masrafları satış fiyatından düşer.
5.6.7. Malların teslim alınması ve taşınması ile ilgili hizmetlerin verilmesinden kaynaklanacak hak taleplerini güvence altına almak için yani: muhtemel gümrük masrafları, depolama, diğer ücretler veya harcamaları ve de önceki nakliye ve dağıtım şirketlerinin hak taleplerinin güvence altına alınması için, gönderilen malın kendisinde veya kendisi adına kiralayan kişide bulunacağı veya elde edilen evraklarla bu gönderi üzerinde kullanım hakkı elde edeceği zamana kadar, Hemen Avrupa’nın yasal olarak gönderilen mala rehine koyma hakkı bulunmaktadır.
5.6.8. Hemen Avrupa mesleki faaliyeti çerçevesinde malların teslim alımı ve taşınması tarzı işleri yerine getiren hizmet kuruluşlarından faydalanır. Aynı şekilde Hemen Avrupa verilen hizmetlerden dolayı Sözleşmenin karşı tarafının muhtemel zararlarından dolayı sorumlu değildir. Dolayısıyla bu hizmetin yerine getirilme şeklinden dolayı Hemen Avrupa’nın alacağı ücrete etkisi olmaz. Sözleşmenin karşı tarafı bu başlık altındaki her türlü hak taleplerini doğrudan hizmet veren kuruluştan talep edebilir. Hemen Avrupa Sözleşmenin karşı tarafına hizmeti yerine getiren kuruluşun bilgilerini iletir.
5.6.9. Ücretler Hemen Avrupa banka hesabına peşinen önden ödenecektir.
5.6.10. Ödeme yapılmaması halinde, Hemen Avrupa Sözleşmenin karşı tarafınca ücretin banka hesabına ödeneceği zamana kadar bu hizmet alımını durdurma hakkına sahiptir.

5.7. Sözleşmenin karşı tarafınca teklif edilen mal ve hizmetler için alıcılar bulunmasını amaçlayan adımları atma ve de lehçe olarak bu mal ve hizmetler teklifinin hazırlanması.
5.7.1. Sözleşmenin karşı tarafının talebi ile Hemen Avrupa ücreti mukabilinde, Polonya sınırları içerisinde Sözleşmenin karşı tarafının mal ve hizmetlerinin satışına imkan verecek şekilde lehçe olarak tekliflerin hazırlanmasını taahhüt etmektedir.
5.7.2. Teklif hazırlanmasından anlaşılacak olan geleneksel (yazılı) ve elektronik ortamda fiyatlarıyla birlikte verilen hizmet ve mallar hakkında bilgilendiren yazılı evraklardır. Sözleşmenin karşı tarafının kesin ve net talebi ve siparişi ve de tarafların önceden karşılıklı mutabakatı ile bu teklif, Sözleşmenin karşı tarafınca verilecek hizmet ve malın tanıtımının yapılacağı web sayfası hazırlanması biçiminde de olabilir.
5.7.3. Sözleşmenin karşı tarafının talebi ile Hemen Avrupa satış temsilcisi olarak hizmet verecek kişileri ücreti karşılığında Sözleşmenin karşı tarafına sağlamayı taahhüt eder. Satış temsilcisinin görevi Sözleşmenin karşı tarafı veya kontrolü altındaki şirket için müşteri bulmaya yönelik yapacağı çalışmalardır. Satış temsilcisi ilgili takvim ayı içerisinde belirlenen zamanlarda müşteri kazandırılmasına yönelik hizmetler verecektir.
5.7.4. Satış temsilcisinin faaliyet kapsamı satışı yapılacak mal ve hizmetlerin şartnamesine bağlı olacaktır. Satış temsilcisi Sözleşmenin karşı tarafınca hazırlanacak tekliflerin sunumu için potansiyel müşterilerle toplantılar yaparak, doğrudan veya uzaktan (internet ve telefon aracılığıyla) müşteri bulma çalışmalarını yapabilir.
5.7.5. Sözleşmenin karşı tarafı; kontrolü altında bulunduğu şirket veya mal ve hizmetlerin satıcısı konumunda bulunacak diğer kuruluşlar veya kendisi adına satış sözleşmeleri imzalamak ve yine onlar adına teslim alımları yapmak için Hemen Avrupa tarafından gösterilecek satış temsilcilerine yetki vermekle yükümlüdür. Alıcılardan yapılacak teslim alımlara ilişkin yetkinin geri çekilmesi, Hemen Avrupa’nın komisyon ücretinin ödeneceği zamana kadar mümkün değildir.
5.7.6. Satış temsilcisi olarak işe alınacak kişilerin sağlanması aşağıdaki koşullarda mümkündür:
5.7.6.1. Satış temsilcisi; Sözleşmenin karşı tarafı veya kontrolündeki şirket adına müşteri bulunmasını amaçlayan çalışmaları, bir takvim ayı içerisinde 40 saat süresince yerine getirir. Satış temsilcisi yapacağı çalışmalar hakkında, Sözleşmenin karşı tarafı veya kontrolündeki şirkete her ay iki defa rapor verilecektir. Taraflar arasında başka türlü kararlaştırılmadığı takdirde, bu maddede bahsedilen hizmetlerin sağlanması bedeli olarak her ay için 500,00 Euro ve ayrıca satış temsilcisinin çalışmaları neticesinde satışı yapılacak olan mal ve hizmetlerin brüt değerinin % 1,5 una denk gelen satış komisyonu bedeli ödenecektir.
5.7.6.2. Satış temsilcisi; Sözleşmenin karşı tarafı veya kontrolündeki şirket adına müşteri bulunmasını amaçlayan çalışmaları, bir takvim ayı içerisinde 80 saat süresince yerine getirir. Satış temsilcisi yapacağı çalışmalar hakkında, Sözleşmenin karşı tarafı veya kontrolündeki şirkete her ay dört defa rapor verilecektir. Taraflar arasında başka türlü kararlaştırılmadığı takdirde, bu maddede bahsedilen hizmetlerin sağlanması bedeli olarak her ay için 900,00 Euro ve ayrıca satış temsilcisinin çalışmaları neticesinde satışı yapılacak olan mal ve hizmetlerin brüt değerinin % 1’ine denk gelen satış komisyonu bedeli ödenecektir.
5.7.6.3. Satış temsilcisi; Sözleşmenin karşı tarafı veya kontrolündeki şirket adına müşteri bulunmasını amaçlayan çalışmaları, bir takvim ayı içerisinde 160 saat süresince yerine getirir. Satış temsilcisi yapacağı çalışmalar hakkında, Sözleşmenin karşı tarafı veya kontrolündeki şirkete her hafta için dört defa rapor verilecektir. Taraflar arasında başka türlü kararlaştırılmadığı takdirde, bu maddede bahsedilen hizmetlerin sağlanması bedeli olarak her ay için 1700,00 Euro ve ayrıca satış temsilcisinin çalışmaları neticesinde satışı yapılacak olan mal ve hizmetlerin brüt değerinin % 0,5’ine denk gelen satış komisyonu bedeli ödenecektir.
5.7.7. Satış temsilcisinin çalışmalarına ilişkin raporunun Sözleşmenin karşı tarafınca alınmaması halinde, Sözleşmenin karşı tarafı vakit geçirmeksizin bu durumu Hemen Avrupa’ya bildirmekle sorumlu olacak ve raporun sunulması için Hemen Avrupa’ya ek 14 gün süre tanıyacaktır.
5.7.8. Satış temsilcisi hizmeti sağlanması karşılığı ödenecek komisyon bedeli, satış temsilcisinin çalışmaları sonucu, Sözleşmenin karşı tarafı, kontrolü altında bulunan şirket veya belirli mal ve hizmetlerin satıcısı olarak ortaya çıkan diğer kuruluşlar tarafından yapılacak satışlardan hesaplanacaktır. Satış temsilcisi sayesinde bulunan müşterilerin devamlı olarak mal veya hizmet alımı yapması durumunda, ödenecek komisyon bedeli her yapılan satış için ayrı ayrı ve devamlı olarak ödenecektir. Mal veya hizmet sunan kişiler kapsamında değişiklikler olması, komisyon ödenmesine ilişkin hak taleplerine bir etkisi olmaz.
5.7.9. Sözleşmenin karşı tarafı müşteri tarafından mal veya hizmet alımına ilişkin Sözleşmenin karşı tarafı, kontrolü altında bulunan şirket veya belirli mal ve hizmetlerin satıcısına sipariş geçilmesinin ardından 3 gün içinde, herhangi bir çağrıda bulunmaya gerek kalmadan, Hemen Avrupa’ya ödenmesi gereken komisyonun temelini oluşturacak ticari satış hakkında doğru, gerçek ve tam bilgileri Hemen Avrupa’ya vermekle yükümlüdür. Sözleşmenin karşı tarafı, kontrolü altında bulunan şirket veya belirli mal ve hizmetlerin satıcısı aracılığıyla bilgilendirme zorunluluğunun yerine getirilmesinden sorumludur. İşbu maddede bahsi geçen bilgilendirme zorunluluğuna uygun olarak bilgi verilmemesi halinde, Hemen Avrupa’nın Sözleşmenin karşı tarafınca ödenmesi gereken komisyon bedelinin iki katı miktarında sözleşme cezasını ödeyecektir. Sözleşme cezasının hesaplanması için gerekli olan komisyon miktarının belirlenemeyecek olması durumunda, sözleşme cezasının miktarı 30.000,00 EURO olacaktır. Sözleşme cezası komisyon ödenmesi mecburiyetini ortadan kaldırmaz. Hemen Avrupa’nın zararının sözleşme cezasını aşacak bir miktarda olması halinde, Hemen Avrupa bu zararın giderilmesini sağlayacak tam miktarın tahsil etme yoluna gidebilir.
5.7.10. Satış temsilcisi hizmeti sağlanması ile ilgili o aya ait ödenmesi gereken götürü ücret önden peşin olarak Hemen Avrupa’nın banka hesabına yapılacaktır.
5.7.11. Hemen Avrupa’ya ödenecek komisyon bedeli ise, Sözleşmenin karşı tarafı, kontrolü altında bulunan şirket veya belirli mal ve hizmetlerin satıcısı konumundaki kuruluşun müşteri ile yapılacak sözleşmeye uygun olarak bu mal veya hizmetin yerine getirildiği andan itibaren ödenmesi gerekecektir.
5.7.12. Ödemenin yapılmaması halinde Hemen Avrupa sözleşme gereği verilecek hizmetin süresi için yapılacak ödemenin saklı kalması kaydıyla, ödemenin yapılacağı zamana kadar hizmet verilmemesi veya verilen hizmetin durdurulması hakkına sahiptir.
5.7.13. Taraflarca başka türlü kararlaştırılmadığı takdirde, satış temsilcisi hizmeti üç ay süre için verilecektir.
5.7.14. Satış temsilcisi hizmetinden ödenecek komisyon başlığı altında Hemen Avrupa’nın hak taleplerini güvence altına almak amacıyla, Hemen Avrupa Sözleşmenin karşı tarafı, kontrolü altında bulunan şirket veya belirli mal ve hizmetlerin satıcısı adına müşteri tarafından ödenecek mal ve hizmetleri karşılığını teslim alma ve komisyon bedelini kesme hakkını saklı tutacaktır.
5.7.15. İşbu yönetmelik ve sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda, Hemen Avrupa ve Sözleşmenin karşı tarafı arasındaki satış temsilcisi hizmeti sağlanması konusunda, Medeni Kanunun aracılık sözleşmesi hükümleri uygulanır.

§ 3 TEKLİF

1. Hemen Avrupa tarafından hazırlanan bu teklif Sözleşmenin karşı tarafına sunulacağı günden itibaren 21 gün (yirmi bir gün) için geçerlidir.
2. Hemen Avrupa tarafından sunulan teklifin kabulü, Sözleşmenin karşı tarafınca anlaşılır ve net şekilde bu teklifin kabul edilmesi yoluyla gerçekleşir. Sunulan teklifin kabulü, Hemen Avrupa ve Sözleşmenin karşı tarafı arasında sözleşme imzalanması ile aynı anlama gelir.
3. Teklifin geçerlilik süresinin ardından teklifin kabul edilmesi, sözleşmenin imzalanması anlamına gelmez. Fakat Hemen Avrupa’nın rızası ile teklif süresinin dolmasının ardından sözleşme imzalanması gerçekleşebilir. Sözleşmenin karşı tarafının teklif geçerlilik süresinin ardından teklifi kabul etmesi sonrası, Hemen Avrupa’nın sipariş konusunu yerine getirmek üzere harekete geçmesi ile sözleşme imzalanmış sayılır.
4. Teklifte verilen fiyatlar net fiyatlar olup yasa hükümlerinde öngörülen vergi miktarları bu fiyatlara eklenecektir. Verilen fiyatların brüt fiyatlar olması halinde buna gerek kalmaz.

§ 4 ÖDEMELER

1. Sözleşme konusu ve diğer hizmetler karşılığı yapılacak ödemeler, banka havalesi veya nakit olarak yapılacaktır.
2. Hemen Avrupa bu yapılacak ödemeler için Polonya yasa hükümlerine uygun olarak fatura düzenleyecektir. Faturanın kesilmemiş olmasının, işbu yönetmelik veya tekliften kaynaklanan sürelere uygun olarak ödeme zorunluluğuna bir etkisi olmaz.
3. Ödemelerin yerine getirildiği hususu, ödemelerin Hemen Avrupa’nın ................XXXX banka hesap numaralı hesabına girmesi ile kabul edilir. Bu banka hesap numarası dışında sözleşmede, teklifte veya faturada başka hesap numarası verilmesi de mümkündür.
4. Başka türlü karar verilmediği takdirde Sözleşmenin karşı tarafı, Hemen Avrupa tarafından düzenlenen faturada verilen ödeme tarihi içerisinde ödemeyi yapmakla yükümlüdür.
5. Hemen Avrupa ıslak imzasız olarak elektronik ortamda fatura düzenlemeye yetkilidir.
6. Sözleşmenin karşı tarafınca yapılacak ödemelerde gecikme olması halinde, Hemen Avrupa’nın yasal gecikme faizinin iki katı miktarını oluşturan ticari işlemlerdeki gecikme için yasal faiz hakkı vardır.
7. Sözleşmenin karşı tarafının alacaklarını, Hemen Avrupa’nın alacaklarından kesinti yapma hakkı yoktur.

§ 5 İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

1. Sözleşmenin karşı tarafı ve Hemen Avrupa’yı bağlayan sözleşmelerden kaynaklanacak bütün ihtilaflar iyi niyet çerçevesinde çözümlenecektir.
2. İhtilafların iyi niyet çerçevesinde çözülme imkanının olmaması halinde, bu ihtilaf Polonya yargı erkine tabii olacaktır. İhtilaflara bakacak mahkeme; Hemen Avrupa’nın merkezinin bulunduğu yere bağlı ilgili mahkemedir.

§ 6 SON HÜKÜMLER

1. Taraflar arasındaki bütün yasal ilişkiler, sadece Polonya yasalarına tabiidir.
2. Sözleşme veya yönetmelik hükmünün geçersiz olduğu iddiası, diğer hükümlerin geçerliliğine bir etkisi olmaz.
3. Taraflar sözleşmenin imzalanması ve yerine getirilmesi ve de sunulan teklifle ilgili elde edilen bilgilerin gizliliğini korumayı taahhüt etmektedir. Yani Taraflar ticari bağlantılar ve Sözleşmenin karşı tarafının kamuya açık olmayan gizli bilgilerini ifşa etmeyecektir. Gizli bilgilerin saklanması mecburiyeti sözleşmenin sona ermesinin ardından da devam eder.
4. Sözleşmenin karşı tarafı Hemen Avrupa’nın yazılı rızası olmadan yönetmelik ve sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri başkasına devredemez.
5. İşbu yönetmelik ve sözleşmedeki şartların yazılı olarak yerine getirilmesine ilişkin beyanlar istisnai olmak üzere, taraflar arasındaki diğer bütün beyanlar (örn. bilgiler, veriler, organizasyona ilişkin kararlar, kabuller, şikayetler, faturalar, notlar vs.) – elektronik posta ile gönderilebilir.
6. Sözleşmenin karşı tarafınca siparişler için verilen adres ve iletişim bilgileri, taraflar arasındaki bütün iletişim ve tebligatlarda Hemen Avrupa için bağlayıcı olacaktır. Sözleşmenin karşı tarafı her değişiklik hakkında Hemen Avrupa’yı bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, bu durumdan kaynaklanacak her türlü olumsuz durumdan Sözleşmenin karşı tarafı sorumlu olacaktır.
7. İşbu yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda Medeni Kanun hükümleri uygulanacaktır.

 

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın